E-Juniors

E-Juniors (EJU) (Παρίσι – Γαλλία) (PC): Πρόκειται για έναν μη κυβερνητικό οργανισμό που προσφέρει σε νεότερους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που είναι αποκλεισμένοι από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Παρέχει ευκαιρίες βελτίωσης των ψηφιακών τους δεξιοτήτων, προτείνοντας δραστηριότητες πέραν των επίσημων ακαδημαϊκών σπουδών. Παράλληλα, προσφέρει δραστηριότητες σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που εστιάζουν στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την ανταλλαγή δεξιοτήτων.

Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν:

  • Να προωθήσουν τη δημιουργική και εποικοδομητική χρήση του ελεύθερου χρόνου.
  • Στη μελέτη νέων εφαρμοστέων τομέων ενδιαφέροντος.
  • Να εμπνεύσουν τη δημιουργικότητα και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες.
  • Στην προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Website: www.e-juniors.fr

Facebook: www.facebook.com/EJUFR

Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

iED (Ελλάδα): Πρόκειται για ένα ερευνητικό οργανισμό, που ιδρύθηκε το 2005, με επίκεντρο την προώθηση της επιχειρηματικότητας για όλους. Η κύρια δραστηριότητα του οργανισμού είναι η υλοποίηση έργων στο πλαίσιο ορισμένων από τα πιο επιδραστικά και πρωτοποριακά προγράμματα της Ευρώπης, όπως HORIZON 2020 και ERASMUS+.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Website: ied.eu

Linkedin: linkedin.com/company/iedeurope

Twitter: twitter.com/ied_europe

Instagram: instagram.com/ied.europe/

Facebook: facebook.com/ied.europe/

YouTube: youtube.com/c/iEDInstituteofEntrepreneurshipDevelopment

JO CONSULTING SRL

JO Consulting (Κατάνια – Ιταλία) είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών σχετικά με ευρωπαϊκά έργα και επιχορηγήσεις. Χάρη στην εμπειρία που έχει αποκτήσει από το 1998, η εταιρεία είναι σε θέση να προσφέρει υποστήριξη σε όσες εταιρείες θέλουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα υπουργεία και οι περιφέρειες. Τα τελευταία χρόνια, χάρη στην αξιοπιστία που απέκτησε, η JO Consulting έχει καταφέρει να προσελκύσει επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα Horizon 2020, το Erasmus+, το Erasmus for Young Entrepreneurs, το EURES (από το EaSI), το 7ο Πρόγραμμα Πλαισίου, και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η JO Consulting προσφέρει συμβουλές σε νεοφυείς επιχειρήσεις, εταιρείες, ενώσεις και δημόσιους φορείς που θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μη επιστρεπτέα δάνεια που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους Υπουργούς και τις Περιφέρειες. Ειδικότερα, όσον αφορά τις συμβουλές σχετικά με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, η JO Consulting θα μπορούσε να θεωρηθεί ως “υφαντής διεθνών συνεργασιών”, δηλαδή ο πρώτος παράγοντας αξιοπιστίας που αναδύεται σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Website: joconsulting.eu

LinkedIn: linkedin.com/company/jo-consulting-eu-projects/

Facebook: facebook.com/JOConsulting.EuropeanProjects

Kveloce I+D+i (Senior Europa S.L.)

Kveloce I+D+i (Βαλένθια – Ισπανία) είναι μια ΜΜΕ που ειδικεύεται στην ανάπτυξη, υλοποίηση και εκμετάλλευση έργων Ε&Α και στη χρηματοδότησή τους, με ιστορία άνω των 15 ετών. Η εταιρεία αποτελείται από μια ομάδα 18 γυναικών με διαφορετικά και συμπληρωματικά προφίλ, κατανεμημένη σε τρεις ισπανικές περιφέρειες: Βαλένθια (ανατολική περιοχή), Αστούριες (βόρειες περιοχές) και Μαδρίτη (κεντρική περιοχή). Το κύριο πεδίο δράσης της Kveloce είναι ο τομέας της υγείας και της κοινωνικής καινοτομίας, ιδίως η αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της καινοτομίας, η κυκλική οικονομία, η ανθρώπινη συμπεριφορά – νέα επιχειρηματικά μοντέλα και κοινωνική καινοτομία – οι συμμετοχικές διαδικασίες, η συνδημιουργία και νέα μοντέλα διακυβέρνησης – λύσεις φιλικές προς τον χρήστη ΤΠΕ για την ανάπτυξη ικανοτήτων και, τέλος, η επικοινωνία και η διάδοση των αποτελεσμάτων της Ε&Α.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Website: kveloce.com

Linkedin: linkedin.com/company/k-veloce

Twitter: twitter.com/Kveloce_I_D_i

YouTube: youtube.com/user/KveloceIDI

Asociación Cultural y Medioambiental Permacultura Cantabria

Permacultura Cantabria (Κανταβρία – Ισπανία): Η “Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Ένωση Permacultura Cantabria” αναπτύσσει την κύρια δραστηριότητά της στις κοιλάδες Pasiegan (Κανταβρία, βόρεια Ισπανία). Οι δύο βασικοί άξονες εργασίας που ακολουθούν τα μέλη της σχετίζονται, αφενός, με τη βιωσιμότητα και τη φυσική ισορροπία (περμακουλτούρα, βιοκατασκευή, βιολογική γεωργία και ορθή χρήση του νερού και άλλων φυσικών πόρων) και, αφετέρου, με την ανθρώπινη ανάπτυξη (προσωπική ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα, συναισθηματική νοημοσύνη, ένταξη κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Website: www.permaculturacantabria.com

Linkedin: linkedin.com/company/permacultura-cantabria

Twitter: twitter.com/PermaculturaCan

Instagram: instagram.com/permaculturacantabria/

Facebook: facebook.com/PermaculturaCantabria

Spolek PELICAN, z.s.

Spolek PELICAN (Τσεχική Δημοκρατία): Είναι μία μη κερδοσκοπική ένωση που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Βασίζεται στην πεποίθηση ότι ένας τρόπος για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις στην εκπαίδευση και η υποστήριξη της εφαρμογής τους σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.

Αποστολή της είναι να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας με την υποστήριξη, τη συνεργασία και τη σύμπραξη με τοπικούς, περιφερειακούς και κρατικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και την παροχή ποιοτικών προϊόντων, προγραμμάτων και επαγγελματικών υπηρεσιών.

Τα μέλη της ένωσης έχουν σημαντική εμπειρία σε διεθνή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματα, με στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών και μαθησιακών πόρων και μεθοδολογιών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Contact: info@skolapelican.com

Website: skolapelican.com

Instagram: instagram.com/skola_pelican/

Facebook: facebook.com/skolapelican